Praesidium Fatima (Junior), họp mỗi Chúa Nhật từ 3:00 PM - 4:00 PM
 
Các Praesidium họp thứ Hai hàng tuần từ 7:45 PM - 9:00 PM
  • Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Đức Mẹ Guadalupe 
  • Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
  • Đức Mẹ Sao Biển
Các Praesidium họp thứ Bảy hàng tuần từ 8:45 AM - 10:00 AM
  • Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
  • Đức Mẹ Camelo
  • Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  • Đức Mẹ La Vang
  • Nữ Vương Hoà Bình
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas