Kinh Tessera

KINH TESSERA

 

I. KINH KHAI MẠC

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

X. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.

T. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.

X. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.

T. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.

X. Sáng danh Ðức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần

T. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen

 

Lần hạt 50.

 

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

X. Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

T. Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện

X. Lạy Cha, con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng con.

T. Amen

 

 

X. Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu T. Thương xót chúng con

X. Trái tim vô nhiễm Nguyên Tội Ðức Bà Maria   T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Giuse                            T. Cầu …

X. Thánh Gioan                            T. Cầu …

X. Thánh Lu-y Maria Mông-pho   T. Cầu …

 

II. KINH CATENA

 

Kìa! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là Ai.

 

X. Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,

T. Thần trí tôi hớn hở vui mừng

    Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

X. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

    Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

T.  Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

     Danh Người thật chí thánh chí tôn!

X. Ðời nọ tới đời kia,

    Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người

T. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

    Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

X. Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

    Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

T. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,  

     Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

X. Chúa độ trì, Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

    Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

T. Vì Người nhớ lại lòng thương xót

    Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

    Và cho con cháu đến muôn đời.

X. Sáng danh Ðức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần

T.  Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen         

 

Kìa! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là Ai.

 

X. Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền

T. Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm Trung gian cho chúng con trước tòa Ðức Chúa Cha, Người đã phong Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ. Amen.

 

III. KINH BẾ MẠC

 

X. Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.

 

T. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X. Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Trung gian các ơn            T. Cầu cho chúng con

     (Khi họp thì đọc thánh hiệu của Praesidium thay vì đọc câu này)

X. Thánh Micae và Thánh Gabirie              T. Cầu cho chúng con

X. Lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Ðức Maria. T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Gioan Baotixita.              T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô               T. Cầu cho chúng con

 

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Ðức Bà Maria – được                    lòng tin Chúa, lòng cậy Ðức Bà cho đầy đủ – như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian. Xin ban cho chúng con Ðức Tin mạnh mẽ, Ðức Tin sống bởi Ðức Mến – để chúng con có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa – và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con; – Ðức Tin vững vàng không lay chuyển tựa núi đá, – để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, – những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời; – Ðức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại, – những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. – Ðức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con – dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến. – Ðể đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, – để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi. Ðức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình, – để sau cuộc đời chiến đấu này. – Chúng con khỏi phải khóc than một Hội viên nào đã hư mất. – Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu, – Nước Vinh Hiển Chúa. Amen

 

X. Xin cho linh hồn các Hội viên chúng con đã qua đời và linh hồn các tín hữu đã ly trần    

    nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bằng yên. Amen.

 

Nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Amen

 

 

Cho phép ấn hành

Phaolô Nguyễn Văn Bình

Tổng Giám Mục Sài-Gòn

Sài-Gòn 08-09-1974

 

Hiệu đính: 08-09-1999

 

 

Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas