• Anrê Vũ Tiến Công ................469-703-0625
 • Gioan Kim Lê Hữu Khanh.......469-732-7284
 • Giuse Nguyễn Đức Trọng........972-408-5148
 • Têrêsa Hoàng Thị Vân............214-924-9766
 • Maria Nguyễn Thị Khuyến.......469-235-0228 (Legio Jr.)
 • Maria Nguyễn Thị Xuân Thảo..214-477-1654 (Legio Jr.)
 • Maria Nguyễn Kim Trang........214-641-5706 (Legio Jr.)
 • Maria Trần Phạm Diệu Linh....214-395-4429(Legio Jr.)
 • Đa Minh Bùi Hải......................972-675-5754
 • Giuse Nguyễn Trung Hải.........214-228-8473
 • Giacôbê Nguyễn Phi Long.......214-703-0900
 • Giuse Đào Huy Lâm.................469-396-2321
 • Maria Đào Vũ Thu Hương........469-525-8044
 • Maria Têrêsa Lê Thị Liên.........214-207-1134
 • Maria Rosa Nguyễn Thu Thuỷ.469-688-4878
 • Têrêsa Phạm Angie Ngọc........949-981-6838
 • Đôminicô Đào Ngọc Anh.........214-548-3294

 

Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas