Chúng ta sẽ có buổi học thứ 3 cho Safety Environment năm 2019, thời gian được chỉ định như sau:
  • Thứ Bảy ngày 10 tháng 8, từ 10 giờ 15 tới 11 giờ 15 sáng
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas