Hội Viên Hoạt Động


Giacobe Nguyễn Phi Long (Trưởng)

Teresa Đỗ Nhung (Phó)

Têresa Nguyễn Mỹ Vân (Thư Ký)

Maria Ngô thị Diễm (Thủ Quỹ)

Giuse Phạm Minh Chung

Têresa Nguyễn thị Quyền

Anna Nguyễn thị Giúp

Anna Đoàn thị Hoa

Maria Nguyễn Thanh Trang

Maria Nguyễn Ngọc Nga

Maria Trịnh thị Minh

Gioan Nguyễn Bình

Giuse Nguyễn Phú Quốc

Matta Nguyễn AnhDanh Sách Tán Trợ

Phillipphe Nguyen Văn Tài

Teresa Phạm thị Hồng Lan

Giuse Trần Văn Hoạch

Anton Hoàng Minh Trí

Maria Nguyễn thị Nghiệm

Maria Phạm thị Ngãi

Giacobe Nguyễn văn Lịch

Teresa Vũ thị Hoa

Maria Đinh Kim Tiến

Phero Nguyễn Tứ Phương

Lucia Lê thị Ngoa

Maria Trần thị Kim Hai

Maria Nguyễn thị Điều

Maria Nguyễn thị Bông

Anna Maria Nguyễn thị Nguyên

Phanxicoxavie Trần Trí Tâm

Matta Nguyễn thị Tí

Maria Nguyễn thị Kim Cúc

Maria Kim Đào

Maria Phạm thị Lâm

Maria Lê thị Xuân

Nguyễn Trâm

Phero Nguyễn Mạnh Đường

Teresa Phạm thị Lụa

Maria Đinh thị Mầu

Giuse Phạm Du

Anna Trương thị Hoa

Cecillia Nguyễn thị Huyên

Maria Nguyễn thị Phượng

Giuse Bùi Văn Khương

Maria Nguyễn thị Mơ

Giuse Nguyễn Ngân

Maria Hoàng Liễu

Anna Lê Thuỳ Hương

Maria Nguyễn Kim Loan

Anna Teresa Nguyễn thi Ơn

Phêro Nguyễn Thi

Teresa Phạm thị Ngãi

Phêro Trương Thắng

Maria Phạm thị Cậy

Maria Nguyễn Giao Hiền

Maria Nguyễn thị Hải

Simon Nguyễn Thanh Liêm

JB Phạm Thụy Điển


 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas