Hội Viên Hoạt Động

Gioan Kim

Lê Hữu Khanh

Trưởng

Giuse Maria

Nguyễn Hữu Tiến

Phó

Maria Mad.

Nguyễn Mai

Thư Ký

Maria

Nguyễn T. Ngọc Hiếu

Thủ Quỹ

Anton

Đỗ Sơn Hùng


Matha

Nguyễn Thị Mỹ Tiên


Maria

Đoàn Thị Hoàng


Maria

Nguyễn Thị NgọcNguyễn Văn Hiển


Phêrô

Vũ Đức Khánh


Anna

Phạm Thị Xuân Điệp


 
Hội Viên Tán Trợ
Maria Trần Thị Ngà
Giuse Nguyễn Đức Mai
Maria Trần Thị Quyết
Giuse Đinh Quang Tiên
Maria Phạm Thị Vân
Giuse Trần Văn Hoạch
Maria Lý Thị Thơ
Maria Nguyễn Thị Ngoan
Maria Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Mão
Huỳnh Thọ
Bà Huỳnh Tho
Giuse Hồ Đức Thắng
Maria Lê Thị Huệ
Hứa Kim Uyên
Têrêsa Nguyễn Phạm Anh
Đa Minh Trần Đình Ruyên
Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan
Maria Phạm Thị Hương
Anna Vũ Thị Nam
Phê Rô Nguyễn Hữu Đào
Têrêsa Nguyễn Trần Thị Gấm
Maria Trần Thị Duyên
Văn Trần
Biết Nguyễn
Ánh Nguyễn
 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas