Hội Viên Hoạt Động

Têrêsa

Phạm Ngọc Angie

Trưởng

Maria

Nguyễn Thị Hương

Phó

Y-nê 

Trần Thị Kim Loan

Thư Ký

Maria

Lưu Nguyệt

Thủ quỹ

Maria Madalena

Madalena Phan T Hoan


Anna 

Trần Thị Toản


Isave

Phạm Hương


 Giuse

 Phạm Công Bài 


Lucia

Trương Phụng

                          

  Đinh Thị Hoa 

 
 
Hội Viên Tán Trợ

Maria Trần Thị Ngà

Giuse Nguyễn Đức Mai

Anna Nguyễn Thị Sương

Augustino Phạm Long Duy

Phêrô Kiên

Giuse Trần Văn Hoạch

Maria Lý Thị Thơ

Gioan Nguyễn Trắc Diễm

Teresa Nguyễn Kim Hoàn

Thomas Nguyễn Thành Mỹ

Maria Nguyễn Thị Kim Ánh

Agata Phạm Thị Khen

Maria Nguyễn Thụy Yên

Anna Nguyễn Thị Kim Tuyến

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas