Hội Viên Hoạt Động

Maria Rosa Nguyễn Thu Thủy (Trưởng)

Vincente Nguyễn Thế Hạnh (Phó)

Phanxico Xavier Trần Anh Kim (Thư Ký)

Maria Nguyễn Thị Ngát (Thủ Quỹ)

Maria Nguyễn Thị Lan

Ane Nguyen thi Màu

Maria Võ Tuyết Hương

Emanuel Vo Thi Tuyet Vân

Teresa Nguyễn Thị Ngoc Lan

 
Hội Viên Tán Trợ

Giuse Lê Tấn Dũng

Gioan Nguyễn thị Mão

Teresa Võ Bạch Liên

Teresa Trần Hoàng

Maria Trần Hồng Châu

Gioan Vũ Duy Nghĩa

Maria Nguyễn t Kim Loan

Maria Đinh t Tâm

Anna Đào N Phụng

Đào Bá Hùng

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas