Hội Viên Hoạt Động

Maria Đào Vũ Thu Hương (Trưởng)

Teresa Nguyễn Ngọc Trang (Phó)

Maria Nguyễn Linh Trang (Thư Ký)

Anna Phạm Bích Huyền (Thủ Quỹ)

Maria Đoàn thi Cúc

Đôminicô Đào Ngọc Anh

Maria Nguyễn Kim Trang

Teresa Nguyễn Lý

Maria Nguyễn Hạnh

Maria Võ Anh Anh

 
Hội Viên Tán Trợ

Anna Đậu thị Hiển

Maria Nguyễn thị Hảo

Maria Hoàng Tố Hà

Maria Nguyễn t. Hương

Maria Phạm thị Nụ

Maria Trần Thúy Liễu

Maria Nguyễn Thị Thắm

Anna Maria Maria Huỳnh Thúy

Đaminh Nguyễn Bá Tri

Bà Mùi

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas