Hội Viên Hoạt Động

Đaminh Bùi Thanh Hải (Trưởng)
Maria Nguyễn Thị Xuân Thảo (Phó) 
Maria Nguyễn Mai Hương Thảo (Thư Ký) 
Maria Vũ Thị Mai (Thủ Quỹ) 
Maria Đổ Chi Bùi 
Maria Têrêsa Đoàn Phạm Thị Mai
Maria Mai Kim Chi
Maria Ngô Thị Tân Định
Catarina Dương Thị Bưởi
Maria Lê Nguyễn Mộng Diễm
Lorenzo Vũ Lượng
Maria Vũ Thúy Nga
Catarina Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 
Hội Viên Tán Trợ

Anna Lê thị Thu

Maria Hoàng thị Phương

Catarina Dương thị Bưởi

Giuse Trần Hoạch

Maria Lý Thị Thơ

Maria Lê Kiều Nga

Maria Vũ Phương Trâm

Anna Nguyễn Dung

Phranx. Xaviê Trần Văn Hồ

Maria Nguyễn thị Rất

Maria Nguyễn Thị Liên

Maria Nguyễn Thị Minh Tâm

Maria Vũ Thị Thành

Giuse Vũ Trung Thành

Maria Nguyễn Thu Hương

Maria Nguyễn thị Tươi

Phạm T. Chính

Giuse Phạm Thới

Anê Phạm Thúy

Matino Lê Văn Hiếu

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas