NĂM VIỆC NÊN LÀM
Giúp Ngăn Chận Dịch Bệnh Coronavirus
1. TAY - Rửa Tay Thường Xuyên
2. KHUỶ TAY - Khi Ho, Ho Vào Khuỷ Tay
3. MẶT - Không Sờ Tay Vào Mặt
4. KHOẢNG CÁCH - Cẩn Trọng Giữ Khoảng Cách (6ft./1thước8)
5. Ở NHÀ - Nên ở nhà
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas