Hội Viên Hoạt Động 

 Anrê

  Vũ Tiến Công (Trưởng)

Maria

  Ph Đinh Bích Vân (Phó)

Maria

  Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Thư Ký)

Maria Teresa

  Phạm Thị Vân (Thủ Quỹ)

Maria

  Đào Thị Luyến

Anna

  Nguyễn Thị Nguyên

Anna

  Hồ Thị Mai Hương

Giuse

  Hoàng Tiến Cần

Maria

  Bùi Thị Minh Sinh

Catarina

  Lữ Tâm

Maria

  Nguyễn Đào Thường                             

Têrêsa          

Trần Thị Diệp                                           

 
Hội Viên Tán Trợ 

Phao-Lo

Ngo Suot

Maria

Nguyễn t Minh

Clara

Ngô Gia Phúc

Tê rê sa

Vũ Thị Phương

Giuse

Đặng văn Mộng

Maria

Ng T Mỹ Duyên 

Catarina

Nguyễn Kim Liên

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas